Algemene voorwaarden

Versie: 11 juli 2021

Download voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Omnistory, vertegenwoordigd door Jenna de Vries, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt. 
Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, energetische therapie of aanverwante werkzaamheden. 
Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde producten en diensten.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer producten of diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten, indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 4. Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Geheimhouding en Privacy

 1. Gesprekken tussen Opdrachtnemer en de Coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever alle gegevens en kennis van Opdrachtgever die in het kader van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever zijn verstrekt, geheimhouden en daar zorgvuldig mee omgaan, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Coachee verstrekte of in het kader van de overeenkomst gebruikte diensten en producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot readers en oefenmateriaal.
 2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers dan wel Coachees.

Artikel 7: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst dan wel per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft, wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens eventueel door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Het staat Opdrachtnemer vrij om, naar eigen oordeel en in afwijking van de in lid 1 omschreven algemene regel, een aanbetaling van 50% tot 100% van het honorarium te verlangen. Deze aanbetaling dient plaats te vinden vóór aanvang van de startdatum van de Overeenkomst. Indien gewenst ontvangt Opdrachtgever hiervan een afzonderlijke factuur.
 3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

Artikel 9: Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Coachee op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever dan wel Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever dan wel Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel Coachee geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Opdrachtnemer ofwel door hem in te schakelen coaches of derden die belast worden met het begeleiden van Coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigende schade, in welke vorm dan ook. Indien de Coachee enige schade zou oplopen, is Opdrachtnemer dan wel door hem in te schakelen coaches of derden daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 8. Indien Opdrachtgever en/of de Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen een half jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het halve jaar te vervallen.
 9. De Opdrachtnemer is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten of twijfel raadpleeg eerst de huisarts.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een Overeenkomst te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk te annuleren, waarbij de ontvangstbevestiging door de Opdrachtnemer leidend is.
 3. Annuleren van Diensten betreffende begeleidings-/coachingstrajecten, cursussen en workshops:
  1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst betreffende diensten uit artikel 11.3 tot 4 weken voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht te voldoen aan het honorarium.
  2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst betreffende diensten uit artikel 11.3 binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvangsdatum annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het honorarium in rekening te brengen, en bij annulering binnen een week voor aanvangsdatum het volledige bedrag.
 4. Annuleren van Diensten betreffende individuele consulten, sessies en behandelingen:
  1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst betreffende diensten uit artikel 11.4 tot 24 uur voor aanvangsdatum kosteloos annuleren of verplaatsen. 
  2. Bij annulering of verplaatsing binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige honorarium in rekening te brengen. Dit geldt ook indien Opdrachtgever dan wel de aangewezen Coachee niet op de afspraak verschijnt.
 5. Annuleren van producten, zoals de gidsbrief:
  1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst betreffende producten uit artikel 11.5 tot 24 uur vanaf besteldatum kosteloos annuleren. Na 24 vanaf besteldatum kan de Opdrachtgever niet meer annuleren.
 6. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Coachee na aanvang van de startdatum van de Overeenkomst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 7. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, indien de andere partij in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 12: Klachtenbehandeling en Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever dan wel Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. Een mediator zal in onderling overleg worden aangewezen. De kosten van de mediator zullen bij helfte door partijen worden gedragen.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 13: Disclaimer

Hetgeen in deze disclaimer staat is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Het gebruik van alle informatie op de site geschiedt volledig op eigen risico van het gebruik. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Omnistory spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, en kan zonder kennisgeving en waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Omnistory aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Deze website is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten of twijfel raadpleeg eerst de huisarts.

Artikel 14: Bedrijfsinformatie en contactgegevens

Omnistory
Arnold van Leuvenstraat 21
4847 RG Teteringen

Email: info@omnistory.nl
Telefoonnummer: 06 23 24 00 19

IBAN: NL38 INGB 0006 6666 31 t.n.v. J. van Olphen-de Vries
BTW: NL003761386B17
KVK : 82980632